Kratki opis
Knjiga obuhvaća razdoblje od prve pojave čovjeka na tlu današnjih hrvatskih zemalja u starije kameno doba pa do razvoja prvih metalurških zajednica u bakreno doba. U uvodnom se dijelu objašnjava pojam prapovijesti u okvirima povijesti, njezine podjele i kriteriji na kojima one počivaju, izvori i metode proučavanja prapovijesti. Prva od četiriju velikih cjelina posvećena je starijem kamenom dobu, odnosno paleolitiku. U okviru toga poglavlja ukratko se prikazuje evolucija čovjeka i doprinos hrvatskih nalazišta i nalaza. Slijedi iscrpniji pregled života prapovijesnih ljudi na tlu današnje Hrvatske tijekom donjeg, srednjeg i gornjeg paleolitika. Druga cjelina daje pregled života ljudskih zajednica nakon završetka ledenoga doba s naglaskom na promjenama koje su posljedica geoloških i klimatskih promjena.Treća velika cjelina obuhvaća mlađe kameno doba ili neolitik, tumači pojmove neolitizacije i neolitičke revolucije, uzroke i razloge ključnih promjena gospodarskom, društvenom i duhovnom životu prapovijesnih ljudi. Posebno se taj razvoj promatra na području kontinentalne, a posebno jadranske Hrvatske u okviru općeprihvaćenih kronoloških periodizacija. Posljednja cjelina pripada prijelaznom razdoblju i transformaciji kamenog doba u metalna doba, odnosno bakrenom dobu ili eneolitiku sa svim njegovim specifičnim obilježjima od razvoja primarne metalurgije, tzv. revolucije sekundarnih proizvoda do društvenih diferencijacija i pojave prvih indoeuropskih populacija na tlu Europe. Razdoblja neolitika i eneolitika dobro su posvjedočena brojnim arheološkim nalazima i nalazištima kako u kontinentalnom tako i u primorskom dijelu Hrvatske, a mnoga od njih imaju iznimno važno mjesto u proučavanju spomenutih razdoblja u širem europskom kontekstu s obzirom na geografski položaj koji je od najstarijih vremena bio poveznica jugoistočne i srednje Europe te Sredozemlja.

nazad vrh